زاویه ی دید

اولی:سبزه
دومی:نارنجیه
اولی:سبز
دومی:نارنجی
....
دومی:بیا جامون رو عوض کنیم
اولی:باشه
اولی:راست میگفتی نارنجی هست
دومی:نه تو راست میگفتی سبزه
اولی:نه من اشتباه میکردم
دومی:نه من اشتباه میکردم
اولی :نه راست میگفتی نارنجی  هست .
....
نتیجه اخلاقی:"قبل از ایراد گرفتن از راه رفتن کسی کفشهایش را پایتان کنید"
نتیجه غیر اخلاقی:
دومی:بیا جامونو عوض کنیم
اولی:نه من زیر راحت ترم!