فال شهرام

1
اینکه ما دهنمان فال است بارها ثابت شده است برای وجود همایونیمان.
باید مواظب حرف زدنمان باشیم من بعد. اگر من بعدی رقم خورده باشد در تقویم آسمانها
جوکی هست که یقینا شنیده اید
که خانوم به مهمان موقعی که همه در رختخوابند اشارتی میکند و مهمان با ترس تفنگ آویخته بر دیوار را نشان میدهد و ایشان جواب میدهد
-تفنگش خرابه. فشنگم نداره
و مرد صاحبخانه هم میگوید
-منم که خوابم
در روز 14 تیر ماه جاری مطلبی نوشته ایم به نام هذیان هوانگاری 
ام لپ مطلب آن روز
کولر هم که خرابه. منم که خوابم
گرمه .. خیلی گرم.


دهانمان را من بعد درست باز میکنیم!
راستی همین تاریخ 14 تیرماه هم دوشنبه است عطف به مطلب قبلی!


2
این روزها وقتی عصبانی میشوم یا ناراحت با صدای بلند میخندم.
از سالهای قبل تجربه دارم. وقتی هنگام ناراحتی با صدای بلند میخندم این قهقه نا به هنگام علامت این است که آدم خطرناکی میشوم
که نه به چیزی اعتقاد دارد و نه حرمت چیزی و کسی را دارد...
پ.ن:از امروز ظهر این خنده چون آفتاب تموز جایش را به توده هوای گرفته ای داده با چشمان سرخ و ملتهب
رقیق شده ام آنقدر که از این طرفِ روح ِ نکبتم که نگاه کنی آنطرفش پدیدار است....
نگرانم...

6 دی 89