کمی تا قسمتی عاشق

عشق یعنی اینکه کلمه ی عمو منفورترین کلمه زندگیت بشود لابد