چشمهایت

با من چه ها که نکردی
باخود چه ها که نکردم...

۲ نظر: