open mind

دست و دل بازی به چه دردم میخورد؟
آغوشت را باز کن....