پینوکیو

چند تعجب دیگر بدهکار توام؟
آما میدانم آخرین باریست که میگویم آخرین باریست که از تو تعجب میکنم.