مرد شناسی پیشرفته

مردها دو دسته اند:
1-نامردها
2-مردها

مردها عموما سه دسته اند:
1-نمیدانند
2-نمیتوانند
3-هم میدانند هم میتوانند
پ.ن1:آنهایی که نه میدانند و نه میتوانند جزو دسته مردها محسوب نمیشوند .
پ.ن2:جزو دسته اول و دوم نیستم  این را میدانم .ولی روزی جزو چهارمی میشوم بی آنکه بخواهم


مردها عموما چهار دسته اند:
1- میدانند چگونه احساسات زنانه را تحریک کنند و آنها را جذب کنند و این توانایی سو استفاده میکنند
2- میدانند چگونه احساسات زنانه را تحریک کنند و آنها را جذب کنند و این توانایی سو استفاده  نمیکنند .فقط کسی را که دوست دارند جذب میکنند
3-نمیدانند چگونه زنان را جذب کنند اما همیشه دورو برشان شلوغ است و از نظر ج ن س ی مشکلی ندارند.اینها مردان بسیار ثروتمند و یا با نفوذ و قدرت هستند.البته طرفهای مونث آنها عموما با کسی از گروههای اول و دوم مرموزانه مرتبط هستند
4- نمیدانند چکونه زنان را جذب کنند و زنی هم سراغشان نمیاید.یا بسیجی میشوند یا بزه کار

پ.ن:جزو دسته 3و 4 که نیستیم!