Born to love

روزگاری که جنون رونق بازارم بود...
وضع جیبم از الان خیلی بهتر بود